fereydani-vakil.ir
مسکن مستقل برای تمکین دارای چه شرایطی است؟|مسعود فریدنی وکیل دادگستری
مسکن مستقل برای تمکین موضوعی است که در دعوای الزام به تمکین مورد بررسی قرار می گیرد.مشخصاً آیا از نظر زمانی برای صدور حکم بر محکومیت زوجه به تمکین،صرف منوط نمودن تمکین به تهیه مسکن مستقل کافی است یا داشتن اثاثیه و لوازم زندگی و مسکن مستقل و مهیای آن قبل از تمکین نیز ضروری …