fereydani-vakil.ir
دعوای عدم تمکین زوجه با وصف حضور زوجه در منزل مشترک | مسعود فریدنی
نمونه رای درباره ی دعوای عدم تمکین زوجه با وصف حضور زوجه در منزل مشترک حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان‌پذیر نیست. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵شماره رای نهایی: …