felons.wordpress.com
امید دانا: محمد مصدق فردی قانون گریز و زن ستیز بود؛ لعنت بر مصدق
محمد مصدق یک دیکتاتور و کودتاگر بود ، این شاهزاده قجری که عضو فراماسونری بود با کودتا علیه شاه ثابت کرد نوکر انگلیس و آمریکا است. بگو جاوید شاه و لعنت بر دکتر مصدق دیکتاتور…