felons.wordpress.com
زمان شاه: فقر و فحشا در ایران، برده داری جنسی در محله بد نام شهر نو
محمدرضا شاه پهلوی و شاهدخت اشرف پهلوی مخالف سیاستهای غلط پدرشان بودن و با ایجاد کلاسهای سواد آموزی و فراهم کردن موقعیت کار میخواستن تن فروشی در شهر نو را به کمترین حد برسانند. در دوران رضاشاه اول ب…