felons.wordpress.com
وقتی ۲۳ هزار پیر مرد راننده تاکسی هستند
بر اساس قوانین بیمه‌ای کسانی که بر روی تاکسی کار می‌کنند می‌توانند قبل از سن ۵۰ سالگی برای دریافت بیمه خویش فرما اقدام کنند؛ این در حالیست که… مو‌هایش سفید شده. اعداد شناسنامه‌اش را شماره کنی…