felons.wordpress.com
گفتگوی تمدنها در مستراح !!!
تعامل سازنده و نرمش قهرمانانه دختر افغان با پسر ایرانی در توالت عمومی پارک شهر مشهد !!