felons.wordpress.com
نرمش قهرمانانه: پستان دختر بسیجی در دست سرباز آمریکایی
دختران بسیجی برای تعامل با ارتش آمریکا اجازه می‌دهند آمریکایی‌ها پستان‌های نرمشان را نوازش کنن تا جنگ نشود! مردان بسیجی دیگر نمی‌گویند: مرگ بر آمریکا و از نرمش‌ای قهرمانانه استقبال می‌کنند البته حق…