felons.wordpress.com
زن مسلمان: من در برابر میزان پولی معین، می‌پذیرم که توسط تو گاییده شوم!
پدر و مادر گرامی، آیا معنای خطبه عقدی که برای دخترت خوانده می‌شود و در پی آن گل از گلت شکفته می‌شود و لبخند شوق و رضایت پهنای صورت تو و کل خانواده‌های عروس و داماد را در بر می‌گیرد، را می‌دانی!!؟…