felons.wordpress.com
گویا بازهم هنر نزد ایرانیان است و بس
‫شنیدم مردم تو کره شمالی از فرط گرسنگی رو به آدمخواری آوردند، اما گویا بازهم هنر نزد ایرانیان و است و بس !!!