felons.wordpress.com
خواهر فریدون فرخزاد یکی از وطن پرست ترین سربازان در زمان شاه بود
لینک را باز کید: کوچکترین خواهر فریدون فرخزاد سرباز ارتش شاهنشاهی بود