felons.wordpress.com
ایرانیان در گوگل دنبال چه عکس هایی میگردن؟
بمب گذاری های جمهوری اسلامی؟ خیر! تصاویر بعد از زلزله بوشهر؟ خیر! شواهد کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه؟ خیر! کارخانه بمب اتم سازی جمهوری اسلامی؟ بازم خیر! نقض حقوق شهروندی اقلیتها؟ خیر! پس ایران…