felons.wordpress.com
در مملکت ما سکس با اورینب مشایخی (ارمیا) آرزوی پیر و جوان است
ارمیا (اورینب مشایخی) عضو سازمان منجمدین خلق است و مسعود رجوی با وجود ارمیا هیچ غمی ندارد اما رهبری هم بدش نمیاد ارمیا تواب شود و به عضویت سپاه دراید تا غم رهبری کمتر شود.…