felons.wordpress.com
شیرینی مورد علاقه دگر همجنس بازهای جنسی
ما از حق همه دگر همجنس بازان جنسی چه مرد و چه زن حمایت میکنیم. به امید روزی که همجنسبازی در ایران آزاد شود و امتیاز صادرات چنین شیرینی هایی (با قالب آ. پ) را ایران عزیزمان کسب کند و شیرینی ایرانی ز…