felons.wordpress.com
در مسکو: اعتراض به فروش ودکا و مردان و زنان جوان مست
نه گفتن به ودکا در روسیه کار سختی است. شما باید یک فعال مدنی معتقد در دنیای مدرن و روز باشید که هنوز میخواهید از جامعه در برابر افراط در نوشیدن و مزاحمت های خیابانی محافظت کنید. این مرد در یک فروشگ…