felons.wordpress.com
تبلیغ عجیب کمپین ضد سیگار فرانسه: سکس دهانی نوجوان!
چرا سکس دهانی را به کشیدن سیگار تشبیح کردن؟ آمیزش جنسی دهانی که عامیانه به آن ساک زدن گفته میشود کمی خطرناک است یعنی اگر مرد درون دهان دختر انزال کند و منی وارد حلق شود به علت چسبناک و لزج بودن من…