felons.wordpress.com
سرود ملی و شاهنشاهی ایران + متن شعر
در دیده ما شاه بود سایه یزدان تا کور شود دیده بیگانه پرستان در سال ۱۳۱۲ شمسی هنگامی که رضاشاه به دعوت آتاتورک قصد سفر به ترکیه را داشت، به انجمن ادبی ایران تکلیف کرد که برای ایران سرودی ملی تهیه نم…