fasokan.wordpress.com
Farafinna ni Faransi ka lajɛba Mali kɔnɔ
Ɲinɛ san 2017, o bɛ bɛn Faransi ni farafinna ka lajɛba tako 27 nan ma. O bɛ kɛ Mali faaba kɔnɔ. Jamana kuntigi 25 ka kan ka na ɲɔgɔn kunbɛn yan, ka hakulina falen falen kɛ. O hakilina falen falen n…