eyalvardi.wordpress.com
Angular2 in memory web api
Angular2 in memory web api באנגולר 2 אפשר להשתמש בספריה ‘angular2-in-memory-web-api’ כדי לבטל את התקשורת הפיזית לשרת ולעבוד מול מידע שנמצא בזיכרון, טוב לבדיקות. שלב ראשון מחלקה שתחזיק את המידע בז…