eyalvardi.wordpress.com
Angular Group Validation in ng-repeat
בכלל ביטוח ניסו לעשות בדיקה שאין ברשימה אותו מספר ת.ז פעמיים. הבעיה מה קורה שמוחקים איבר או מוסיפים איבר, איך מריצים את הבדיקות על כל האיברים. לינק לקוד, ( קוד הדגמה ללא בדיקות עדין ) הסברים והדגשי…