exilee.com
[vi] 北方有佳人
Đăng cao khâu nhi vọng viễn Lý Bạch Lên gò cao, ngóng bể khơi. Xương sáu ngao thành bụi, Về đâu ba đỉnh trôi? Cây dâu thần gãy nửa Sóng nhấn chìm mặt trời! Thềm ngọc cung vàng một giấc mộng Thủy ho…