excellenceresources.com
Business Talk
ความท้าทายของ Business Talk คือ เวลาน้อย เนื้อหาเยอะ ความสนุกอยู่ที่พูดให้ได้สาระ คนฟังเข้าใจ และเอาไปใช้ได้จริง อ.รงค์ บรรยายหัวข้อ กลยุทธ์การสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ดร.ดไนยา บรรยายหัวข้อ ผู…