excellenceresources.com
ผู้นำรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น จริงหรือ?
จริงหรือที่บอกว่าใครๆก็ใช้รู้จักและใช้เทคโนโลยีเป็น!!! Marshall Goldsmith กล่าวว่า Leader ต้องมี Developing Technological Savvy คือมีความเข้าใจในเทคโนโลยีว่าสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของบุ…