excellenceresources.com
ตารางสอน ปี2560
แจ้งปฏิทิน Public Course ของ อ.รงค์ ดร.หนิง ประกอบด้วยคอร์ส NLP จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 วัน เนื้อหาไม่ซ้ำกัน และ Coaching 1 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน หลักสูตรอื่นที่สอนโดย อ.รงค์ ดร.หนิง เช่น…