excellenceresources.com
Leadership Development Program
การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development) เน้นการให้ความรู้ ให้ทักษะ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการ ในฐานะโค้ชและวิทยากรของเรา พบว่าการพัฒนาผู้…