excellenceresources.com
“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” การโค้ชด้วย GROW Model
“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” สามารถทำได้ด้วย GROW Model โมเดลการโค้ชแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งในที่ทำงาน เพื่อการระดมสมอง การแก้ปัญหา การหาความคิดใหม่ๆ หรือในครอบครัว เพื่อให้การสนทนาในครอบ…