evolveandlead.com
Kalki Moola Mantra
Om. Sat chit ananda. Parabramha. Purushothema. Paramatma. Sri Kalki Bhagavati sametha Sri Kalki Bhagavate. Namaha. Om.