evliyaikiram.wordpress.com
Ş
Şa’bî Şakîk-i Belhî Şa’bân-ı Velî Şems-i Tebrîzî Şemseddîn Pânı-Pütî (Hâce Şemseddîn Türk) Şerefüddîn Ahmed Şerâfet Nevşâhî Şerîf Tlemsânî Şeyh Abdullah Beytûşî Şeyh Hasan Şeyh Kutbüddîn Müne…