euzicasa.wordpress.com
today’s birthday: Johann Sebastian Bach (1685) Willem van Twillert plays Bach, Ich ruf zu dir, [BWV 639] Garrels-organ, Purmerend
Johann Sebastian Bach (1685) Willem van Twillert plays Bach, Ich ruf zu dir, [BWV 639] Garrels-organ, Purmerend Willem van Twillert Uploaded on Jun 3, 2011 Willem van Twilllert plays Johann …