etiquetteland.com
«حرفه ای در ۲ دقیقه»
«حرفه ای در ۲ دقیقه» سلام سیما دشمن فنا هستم مدرس اتیکت و رفتار حرفه ای و موسس برند میس اتیکتاز اینکه در این دوره رایگان اتیکتی ما رو همراهی می کنین متشکرمنکاتی که در این دوره دریافت می کنین رازهای کوچک و معروفی در زمینه آگاهی فردی هستن که باعث موفقیت
IranAvada