etiquetteland.com
اتیکت تحسین و تمجید
به طور کلی به هنگام تحسین و حتی انتقاد از دیگران باید سعی کنیم روی کار افراد متمرکز شویم نه روی شخصیتشان، به خصوص وقتی در محیط کاری قرار داریم.چه زمانی تعریف کنیم؟از دیگران وقتی تعریف کنیم که کار خاصی انجام داده باشند وقتی بیش از چیزی که از آنها خواسته ایم انجام داده
IranAvada