ethiothinkthank.com
መከላከያው፣ እና እዳው…”ትዕግስቱ” እና ፖለቲካዊ ቅሸባ! 
በአሜሪካን ሀገር የሕግ አስከባሪ ተቋማት [law enforcement agencies] የሚደነቁበት እና ለሥራቸው ክብርና ምስጋና የሚቸርበት ብሔራዊ ቀን አለ። እሱም የኛው ትራጄዲ የተፈጸመበት ዕለት January 09 ነው፣ በየዓመቱ። መከላከያው፣ ፖሊሱ እና የደኅንነ…