ethiopiaobservatory.com
20 ጣፎ ቁጥር 2 ኮንዶሚንየም በለውጡ ማግሥት በቅጽበት ወደ ኦናነት መለወጥ ሚሥጥሩ ተጋለጠ!
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) ተዛማጅ: አዲስ አበባ ውስጥ ከእንግዲህ መኖሪያ ቤቶችን በሕግና እኲልነት ለማስተላለፍ የሚያስችል ‘ምች’ በምርጫ ዋዜማ መቶኛል ይላል ዋሾው ሕወሃት! ገሃዱ ማን አለብኝነት በዜጎች ገንዘብ: የ…