ethiopiaobservatory.com
የፌዴሬሽን ም/ቤቷ ኬሪያ ኢብራሂም ስለወልቃይት የሠጡት መግለጫ “ኢትዮጵያዋ ፍልሥጤም አድርጓታል!”
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO)/ በዘሐበሻ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም በቴሌቭዥን ወጥታ የሰጠችው መግለጫ ሕወሓት በብአዴን/አዴፓ ላይ ያወጣው መግለጫ ነው በሚል ተተቸ። “ስለ ወልቃይት የሚቆረቆረው አማራ ክልል ነው” በሚል ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም የሰጠችው…