ethiopiaobservatory.com
እስክንድር ነጋ – ስለ እስር ቆይታው፣ ፕሬስና ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ*
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) • አዲሱ ጠ/ ሚኒስትር የተረጋጋች ሀገር የመፍጠር ኃላፊነት አለበት • ሕዝቡ ከኢሕአዴግም ሆነ ከፖለቲካ ድርጅቶች ቀድሞ ሄዷል • ኢትዮጵያዊ ዴክለርክ ወይም ኢትዮጵያዊ ጎርባቾቭ ያስፈልገናል • አርአያ ልንሆናቸው የሚገቡ ሃገሮች፣ለኛ አር…