ethiopiaobservatory.com
የኦሚኔ ወቅታዊና ጠቃሚ ውይይት:            የኦሮሞ ቄሮች ግፊት የሠጡት የለውጥ ጅምር—የተወሰኑ የፖለቲካ እሥረኞች መፈታት፤ የጠ/ሚ/ሩ ሥራ መልቀቅ—ለሚቀጥለው የለውጥ ምዕራፍ መንደርደሪያ!
Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) የውይይቱ ትኩረት፡ (ሀ) የቄሮ የወቅቱ ሚናና የወደፊቱ አቅጣጫ (ለ) የጠ/ሚ/ ኃይለማሪያም ከሥራ ስንብት መጠየቅ ተወያዮች አወያይ፡- ደረጀ ሐዋዝ ፕሮፌ ሕዝቅኤል ገቢሣ ዶር ፀጋዬ አራርሳ ጁሃር ሞሃመድ …