esengasvoice.wordpress.com
Carpe Diem Haiku *Kuchinash (Jasmine)*
* * * lightheaded behind jasmine vines our first kiss * * * Carpe Diem Haiku Kai