en.iyil2019.org
Gabhail ri Atharrachadh: Cumadh Àm Teachdail don Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach | Embracing Change: Shaping a Future for Gaelic in a Global & Digital Age - 2019 - International Year of Indigenous Language
Fhad ’s a tha Baile-mòr Ghlaschu ag ullachadh airson aoigheachd a thoirt don Mhòd Nàiseanta Rìoghail, tha Oilthigh Ghlaschu a’ nasgadh le comataidh eagrachaidh na fèise 2019 gus seiminear aon-latha a chur air bhonn, a tha ag amas air conaltradh nàiseanta a thòiseachadh mu Ghàidhlig san àm ri teachd ann an aois a tha a’ sìor fhàs cruinneil agus didseatach.Is e prìomh chuspair an tachartais:Gabhail ri Atharrachadh: Cumadh Àm Teachdail don Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach****************************************************************As the City of Glasgow prepares to host the Royal National Mòd, the University of Glasgow is joining forces with the festival’s 2019 organising committee to host a one-day seminar event, which aims to start a national conversation on the future of Gaelic in an increasingly global and digital age.The central theme of the event is:Embracing Change: Shaping a Future for Gaelic in a Global & Digital Age