emilioteayuda.com
Personal funcionari interí
Personal funcionari interí És personal funcionari interí aquell qui, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis en l’adminis…