elsenbagirzade.com
Elmi dərəcələr və elmi adların verilməsi üzrə islahatlar: Gürcüstan təcrübəsi
Yaxud Sovet sistemindən Anqlo-sakson sisteminə keçidin əsas istiqamətləri Gürcüstanda müstəqillikdən sonra uzun müddət “elmlər namizədi”, “elmlər doktoru” elmi dərəcələri və “dosent”, “professor” e…