elsenbagirzade.com
“Dünyanın çöhrəsini dəyişdirən səyahətlər”
Dünya iqtisadiyyatının bu günkü strukturunu düzgün dərk etmək üçün bir sıra tarixi hadisə və prosesləri dərindən öyrənmək lazımdır ki, onlardan biri də coğrafi kəşflərdir. Böyük coğrafi kəşflər və …