elliottfxtrader.com
USD/CAD Elliott Wave Analysis on H2 Timeframe - elliottFXtrader
var tradingview_embed_options = {}; tradingview_embed_options.width = ‚640’; tradingview_embed_options.height = ‚400’; tradingview_embed_options.chart = ‚phJKYTbp’; new TradingView.chart(tradingview_embed_options); USD/CAD może rozpocząć impulsywny zjazd w kierunku 1.3500 by sebastian.seliga.7 on TradingView.com