egonomics.blog
The Bond
“Om bhu Om sah. Om bhurva bhavah swaha. Om triyambakamyajamahae Sugandhimpushtivardhanam. Urvarukamivbandhan mrityurmukhshiya mamratat.” I hear this verse in Sanskrit, an ancient Indian language, o…