dzismis.com
Zygmund Sieradzki i Golda Tencer
Przyslal Zygmunt Sieradzki Przyslala Golda Tencer