dzismis.com
MOJE BRZYDKIE PRZYPUSZCZENIA
Natan Gurfinkiel jak nie­dawno donio­sły media, pre­zy­dent duda uczest­ni­czył inau­gu­ra­cji muzeum pola­ków, ratu­ją­cych żydów w cza­sie II wojny świa­to­wej. pod­czas pod­czas uro­czy­s…