dyhr.com
Yi Jin Jing
易筋經; Wade-Giles: I Chin Ching; literally “Muscle Tendon Change Classic” Litterature: Yi Jin Jing: Tendon – Muscle Strengthening Qigong Exercises (Chinese Health Qigong Associat) F…