dvironen.co.il
תאונת היפוכלוריט - Hypochlorite Accident. האם ניתן למנוע את הסיבוך - ד"ר דביר רונן
לא כל חומר או מכשיר העובר אל מעבר לחוד הראשי יוביל לקסקדה הרסנית המגבירה את עצמה ומשאירה נזק שארי ארוך טווח. כיצד להקטין את הסיכון לתאונת היפוכלוריט?