dutchgoesthephoto.net
Friday Mystery Slide – vol 5
Pointing skyward?