dungnt.net
Giá mà
”Giá mà ta thiếp đi một chốc Tỉnh lại thấy người đang nắm tay Phải mà người biết trăm cơn mộng Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy.” – Nguyễn Thiên Ngân –…