dungnt.net
Cài Ubuntu* elementaryOS, Linuxmint bằng Wubi | Nhymxu
Hướng dẫn cài Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu 14.04 15.10 16.04 16.10 17.04, elementaryOS, Linuxmint 17.3 18.0 và các biến thể dựa trên Ubuntu bằng Wubi.