dungnt.net
2018-04-30 | Nhymxu
Bầu trời vẫn xanh như vậy. Dù bao lần có cơ hội chuyển đi một thành phố khác, tôi vẫn lưu luyến thành phố này đến vậy. Từng góc đường, từng con phố, từng khoảnh trời, và em. Tôi yêu thành phố này…